Algemene Voorwaarden

FR | NL | EN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
2.
Doorgeven van bestelling via de site isobel.be
3.
Realisatie
4.
Prijs
5.
Levering (+ franco)
6.
Facturatie
7.
Betaling
8.
Eigendomsreserve
9.
Risico's
10.
Inhoud
11.
Waarborg
12.
Exclusieve bekwaamheidstoekenning

1. Algemeen
 

De site ISOBEL.BE is toegankelijk voor iedereen.
Nochtans, de onderverdeling BESTELLING is enkel voor PROFESSIONELE KLANTEN (die degelijk ingeschreven zijn) (hierna vermeld als " klant " ) gereserveerd.

Met PROFESSIONAL bedoelen wij elke fysieke of rechtspersoon die goederen of aangeboden diensten op de markt brengt of gebruikt, met het oog op professionele doeleinden.

Behoudens andere bepalingen enkel schriftelijk opgesteld tussen ISOBEL en de klant, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties tussen ISOBEL en de klant.  De toepasbaarheid van uw voorwaarden of algemene clausules of eventuele bijzonderheden worden door ISOBEL uitdrukkelijk geweigerd. 

TOP

2. Doorgeven van bestelling

De klant geeft een bestelling door via de schuine boord van de electronische bestelbon van de site ISOBEL.be.  In een eerste fase geeft de klant de gewenste hoeveelheden aan op de elektronische bestelbon.

In een tweede fase wordt de bestelling op het scherm in verkorte versie getoond om de klant te laten controleren.  Is de klant akkoord, kan hij de bestelling bevestigen.  Na de bevestiging van de bestelling op het scherm, ontvangt de klant automatisch per e-mail een bewijs van doorgeven van een elektronische bestelling.

TOP

3. Realisatie van verkoopcontract

Overeenkomsten tussen ISOBEL en de klant worden enkel beschouwd als gerealiseerd als :

-   de bestelling van de klant door ISOBEL schriftelijk wordt aanvaard;

of

- ISOBEL op verzoek van de klant zijn bestelling uitvoert en hem de betreffende produkten toezendt.

Het hierboven vermelde bewijs van doorgeven van een elektronische bestelling verbindt ISOBEL op geen enkele wijze.

TOP

4. Prijs

Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO.  De transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen.  Alle ISOBEL prijzen zijn in principe vaste prijzen, gebaseerd op geldige voorwaarden voor ISOBEL op het moment van het afsluiten van het huidig contract. 

Toch kan het voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende faktoren, b.v. valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven of aankoopprijzen, zich nadien wijzigen zodat ISOBEL haar prijzen dienovereenkomstig moet kunnen aanpassen.

Ter informatie, de prijs kan gemeld worden in een tweede prijsopgave.

TOP

5. Levering

Een franco levering wordt aanvaard vanaf een levering van 150 EURO exclusief B.T.W. voor de leveringen in België en vanaf 500 EURO exclusief B.T.W. voor de leveringen in aangrenzende landen.

Laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding zijn tot het eisen van schadevergoeding of intresten.

Bestellingen kunnen het voorwerp uitmaken van gedeeltelijke leveringen, onafhankelijk van de goede wil van ISOBEL (o.a. om redenen van dringende aard i.v.m. fabricage).  Elke gedeeltelijke levering zal vergezeld worden van een factuur.  De klant kan in geen enkel geval de restlevering annuleren van een lopende bestelling die nog voorwerp is van een levering(-en).

TOP

6. Facturatie

Een gedetailleerde factuur zal altijd per post aan het facturatie-adres gezonden worden.

Elke factuur waarvan het bedrag exclusief B.T.W. minder dan 30 EURO bedraagt, wordt automatisch verhoogd met 2 EURO voor administratieve kosten.

TOP

7. Betaling

Behoudens andere bepalingen aangegeven op de factuur of overeengekomen met de klant, zijn de bestellingen kontant betaalbaar, bij ontvangst van de factuur.  De betaling is uit te voeren per chèque of per overschrijving op één van volgende rekeningen :

BELGIE

P.C.R. 000-1062102-49

B.B.L. 340.0925400-58 (code IBAN BE95 340 9254 0058)

FRANKRIJK

ING LILLE 30438-00008-30569036008-75 (code IBAN FR76 3043 8000 0830 5690 3600 875)

Op iedere niet-betaalde factuur zijn vanaf de vervaldag van rechtswege verwijlintresten verschuldigd, zonder verdere ingebrekestelling.  De verwijlintresten zijn conform aan de bankintrest bij kredietopening, met een minimum van 1 % per maand.

De niet-betaling of zelfs gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag stelt de debiteur van rechtswege in gebreke en heeft de inbaarheid tot gevolg van een conventionele schadevergoeding, forfaitair en onherstelbaar, gelijk aan

20 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EURO dit ten titel van schadevergoeding en intresten !  Deze vergoeding is bestemd om de verkoper te vergoeden voor buitenrechtelijk geleden schade te wijten aan de debiteur.

De kosten voor elke aanmaning bedragen 10 EURO verhoogd met briefportkosten.  Zij vallen ten laste van de aankoper.

TOP

8. Eigendomsreserve

De geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de zending.  Door de levering van goederen wordt het risico aan de koper overgenomen.  Deze neemt de zorg op zich om de geleverde goederen in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt.  In geval van terugname van goederen worden eventuele waardeverminderingen afgetrokken van de voorschotten, gestort door de koper.

TOP

9. Risico's

Elke schade, opgemerkt bij levering, dient onmiddellijk gesignaleerd aan de vervoerder.  Schade welke niet dadelijk vast te stellen is, dient schriftelijk aan de firma medegedeeld binnen de 48 uren na de levering.  In tegengesteld geval zullen de goederen, zelfs franco verzonden, reizen op gevaar en kosten van de bestemmeling.

Elke klacht, welke niet onder deze verkoopsvoorwaarde valt, dient ons binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk gemeld.

TOP

10. Inhoud

De inhoud van de flessen, beschreven in de catalogus en op de facturen, is enkel ten informatieve titel.  Verschillen – in plus en in min – voortspruitend uit de fabricatie, kunnen niet tegen ons ingebracht worden.  In ieder geval betekent het aanvaarden van de goederen het akkoord met de levering qua hoeveelheid en kwaliteit.

TOP

11. Waarborg

De thermische isolatie van de glazen binnenflessen staat onder garantie.  De defecte binnenflessen worden vervangen op kosten van ISOBEL onder voorbehoud van het resultaat der gerealiseerde testen, door deze laatste uitgevoerd en onder volgende voorwaarden :

- dat de goederen onder garantie niet veelvuldig of zelfs niet occasioneel gebruikt werden.

- Indien de goederen voor het gebruik getest werden met zuiver water, zoals beschreven staat op de bon, die elke fles vergezelt.  Het gebruik van eender welke andere vloeistof vernietigt de garantie.

TOP

12. Exclusieve toekenning van bevoegdheid

Enkel de Rechtbank te Luik in België en de rechtbank van Roubaix in Frankrijk zijn gemachtigd elk geschil te regelen. In het bijzonder de Vrederechter van het Tweede Canton te Luik voor elk geschil waarvan het bedrag de 1000 EURO niet overschrijdt.

TOP

[ Onthaal | Ons bedrijf | Onze produkten | News | Contact | Bestellen | Algemene Voorw. | Privacy-beleid | 123Piano ]